Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden COLOH E-mail: info@coloh.nl
Website: https://aemetrolux.com


Definities

 1. COLOH: COLOH, gevestigd te Hardenberg onder KvK nr. 74600737.
 2. Klant: degene met wie COLOH een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: COLOH en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens COLOH.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
 1. Aanbiedingen en offertes van COLOH zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Aanvaarding
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt COLOH zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt COLOH slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.


Prijzen
 1. Alle prijzen die COLOH hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die COLOH hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan COLOH te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door COLOH een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. COLOH is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient COLOH de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. COLOH heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal COLOH prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met COLOH op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
 1. COLOH mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat COLOH de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. COLOH behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is COLOH gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan COLOH.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag COLOH zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van COLOH op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door COLOH, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan COLOH te betalen.
Recht van reclame
 1. Zodra de klant in verzuim is, is COLOH gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. COLOH roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan COLOH, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.Herroepingsrecht
 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, hardware, etc.)
 • het product geen boek welke is gebruikt, of losse lesmodule /project module is.
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@coloh.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van COLOH, https://aemetrolux.com/annulering, kan worden ingevuld.
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan COLOH, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
Vergoeding van bezorgkosten
 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan COLOH heeft geretourneerd, dan zal COLOH eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van COLOH voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.
Vergoeding retourkosten Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument, tenzij de consument bij COLOH een actief lidmaatschap of actieve account heeft. Opschortingsrecht Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. Retentierecht
 1. COLOH kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van COLOH heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan COLOH.
 3. COLOH is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan COLOH te verrekenen met een vordering op COLOH.

Eigendomsvoorbehoud
 1. COLOH blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van COLOH op grond van wat voor met COLOH gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan COLOH zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien COLOH een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft COLOH het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
Levering
 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij COLOH, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft COLOH het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan COLOH kan tegenwerpen.
Levertijd
 1. De door COLOH opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan COLOH door COLOH schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij COLOH niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending
 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan COLOH niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan COLOH, bij gebreke waarvan COLOH niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Verzekering
 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van COLOH die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 1. De klant geeft op eerste verzoek van COLOH de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Bewaring
 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
Montage/Installatie

Hoewel COLOH zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie
 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor COLOH enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Uitvoering van de overeenkomst
 1. COLOH voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. COLOH heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat COLOH tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat COLOH tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan COLOH.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert COLOH de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door COLOH redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
 1. De overeenkomst tussen COLOH en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 8 weken, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant COLOH schriftelijk in gebreke stellen.
Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd
 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar
Intellectueel eigendom
 1. COLOH behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van COLOH (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
Geheimhouding
 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van COLOH ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende COLOH waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan COLOH schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
Boetebeding
 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van COLOH waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Vrijwaring

De klant vrijwaart COLOH tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door COLOH geleverde producten en/of diensten.

Klachten
 1. De klant dient een door COLOH geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant COLOH daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen COLOH uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat COLOH in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat COLOH gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan COLOH.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling COLOH ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als COLOH een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan COLOH verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid COLOH
 1. COLOH is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien COLOH aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. COLOH is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien COLOH aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn Elk recht van de klant op schadevergoeding van COLOH vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. Recht op ontbinding
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer COLOH toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door COLOH niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat COLOH in verzuim is.
 3. COLOH heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien COLOH kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van COLOH in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan COLOH kan worden toegerekend in een van de wil van COLOH onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van COLOH kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor COLOH 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat COLOH er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. COLOH is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Wijziging algemene voorwaarden
 1. COLOH is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal COLOH zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van COLOH.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat COLOH bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar COLOH is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 augustus 2022.Applicability of general terms and conditions

These terms and conditions apply to all quotations, offers, activities, orders, agreements and deliveries of services or products by or on behalf of COLOH.

Parties can only deviate from these terms and conditions if they have expressly agreed so in writing.

The parties expressly exclude the applicability of additional and/or deviating general terms and conditions of the customer or of third parties.

Offers and quotes

Offers and quotations from COLOH are without obligation, unless expressly stated otherwise.

An offer or quotation is valid for a maximum of 1 month, unless a different acceptance period is stated in the offer or quotation.

If the customer does not accept an offer or quotation within the applicable term, the offer or quotation will lapse.

Offers and quotations do not apply to repeat orders, unless the parties have expressly agreed this in writing.

Acceptance

Upon acceptance of a quotation or offer without obligation, COLOH reserves the right to withdraw the quotation or offer within 3 days after receipt of the acceptance, without the customer being able to derive any rights from this.

Oral acceptance of the customer only binds COLOH after the customer has confirmed this in writing (or electronically).2. COLOH invokes the right to complain by means of a written or electronic communication.
3. As soon as the customer has been informed of the invoked right of complaint, the customer must immediately return the products to which this right relates to COLOH, unless the parties agree otherwise.
4. The costs for the collection or return of the products will be borne by the customer.


Right of withdrawal


1. A consumer can cancel an online purchase during a cooling-off period of 14 days without giving any reason, provided that:
• the product has not been used
• it is not a product that has been tailor-made or modified especially for the consumer
• the seal is still intact if it concerns data carriers with digital content (DVDs, CDs, hardware, etc.)
• the product is not a book that has been used, or is a separate lesson module / project module.
• it is not an (order for) emergency repair
• the consumer has not waived his right of withdrawal
• it does not concern a service that is fully performed with the consent of the customer within the 14 calendar days cooling-off period and where the customer has expressly stated to waive the right of withdrawal
2. The reflection period of 14 days as referred to in paragraph 1 starts:
◦ on the day after the consumer has received the last product or part of 1 order
◦ as soon as the consumer has concluded the agreement delivery of the service
◦ as soon as the consumer has confirmed that he will purchase digital content via the internet
3. The consumer can make his appeal to the right of withdrawal known via info@coloh.nl, if desired using the withdrawal form that can be completed via the COLOH website, https://aemetrolux.com/cancellation.
4. The consumer is obliged to return the product to COLOH within 14 days after the notification of his right of withdrawal, failing which his right of withdrawal will lapse.
Reimbursement of delivery costs
1. If the consumer has made use of his right of withdrawal in a timely manner and as a result has returned the complete order to COLOH in time, COLOH will refund any shipping costs paid by the consumer within 14 days of receipt of the order, which has been returned in full in time.
2. The costs for delivery will only be borne by COLOH insofar as the complete order is returned.

Reimbursement return costs

If the consumer invokes his right of withdrawal and returns the complete order on time, the costs for returning the entire order will be borne by the consumer, unless the consumer has an active membership or account with COLOH.

Right of suspension

Unless the customer is a consumer, the customer waives the right to suspend the performance of any obligation arising from this agreement.


Right of retention


1. COLOH can invoke its right of retention and, in that case, keep the customer's products in its possession until the customer has settled all outstanding invoices with regard to COLOH, unless the customer has provided sufficient security for those costs.
2. The right of retention also applies on the basis of previous agreements from which the customer still owes payments to COLOH.
3. COLOH is never liable for any damage that the customer may suffer as a result of using his right of retention.


Settlement

Unless the customer is a consumer, the customer waives his right to set off a debt owed to COLOH against a claim against COLOH.

Retention of title


1. COLOH remains the owner of all delivered products until the customer has fully complied with all its payment obligations towards COLOH under any agreement concluded with COLOH, including claims for failure to perform.
2. Until that time, COLOH can invoke its retention of title and take back the goods.
3. Before the ownership has passed to the customer, the customer may not pledge, sell, alienate or otherwise encumber the products.
4. If COLOH invokes its retention of title, the agreement is deemed to have been dissolved and COLOH has the right to claim compensation, lost profit and interest.


Delivery


1. Delivery takes place while stocks last.
2. Delivery takes place at COLOH, unless the parties have agreed otherwise.
3. Delivery of products ordered online takes place at the address indicated by the customer.
4. If the agreed amounts are not paid or are not paid on time, COLOH has the right to suspend its obligations until the agreed part has still been paid.
5. In case of late payment, there is a default of creditors, with the result that the customer cannot object to COLOH a late delivery.


Delivery time


1. The delivery times stated by COLOH are indicative and do not entitle the customer to dissolution or compensation if they are exceeded, unless the parties have expressly agreed otherwise in writing.
2. The delivery time commences after the offer signed for approval by the customer to COLOH has been confirmed to the customer by COLOH in writing or electronically.
3. Exceeding the specified delivery time does not entitle the customer to compensation or the right to dissolve the agreement, unless COLOH is unable to deliver within 14 days after receiving a written demand to do so or the parties have agreed otherwise.


Actual delivery

The customer must ensure that the actual delivery of the products ordered by him can take place on time.

Transportation costs

Transport costs are for the account of the customer, unless the parties have agreed otherwise.

Packing and Shipping
1. If the packaging of a delivered product is opened or damaged, the customer must have a note drawn up by the forwarder or delivery person before taking receipt of the product, failing which COLOH cannot be held liable for possible damage.
2. If the customer takes care of the transport of a product himself, he must report any visible damage to products or the packaging to COLOH prior to transport, failing which COLOH cannot be held liable for any damage.
Insurance
1. The customer undertakes to sufficiently insure and keep insured the following items against, among other things, fire, explosion and water damage as well as theft:
◦ delivered goods that are necessary for the execution of the underlying agreement
◦ items of COLOH that are present at the customer
◦ goods delivered under retention of title
2. The customer makes the policy of these insurances available for inspection at COLOH's first request.
Storage
1. If the customer only accepts ordered products later than the agreed delivery date, the risk of any loss of quality is entirely for the customer.
2. Any additional costs as a result of early or late purchase of products will be fully borne by the customer.1. When the parties have entered into an agreement of a service nature, this only contains a best efforts obligation for COLOH and therefore no obligation of result.
2. The warranty with regard to products only applies to defects caused by faulty manufacture, construction or material.
3. The warranty does not apply in the event of normal wear and tear and damage resulting from accidents, changes made to the product, negligence or incompetent use by the customer, as well as when the cause of the defect cannot be clearly determined.
4. The risk of loss, damage or theft of the products that are the subject of an agreement between the parties transfers to the customer at the time when these are legally and/or actually delivered, or at least come under the control of the customer or from a third party who takes delivery of the product on behalf of the customer.


 


1. COLOH will perform the agreement to the best of its knowledge and ability and in accordance with the requirements of good workmanship.
2. COLOH has the right to have the agreed services (partially) performed by third parties.
3. The execution of the agreement takes place in mutual consultation and after written agreement and payment of any agreed advance by the customer.
4. It is the responsibility of the customer that COLOH can start the execution of the agreement on time.
5. If the customer has not ensured that COLOH can start the execution of the agreement in time, the resulting additional costs and/or extra hours will be borne by the customer.


Provision of information by the customer


1. The customer shall make all information, data and documents relevant for the correct execution of the agreement available to COLOH in a timely manner and in the desired form and manner.
2. The customer guarantees the correctness, completeness and reliability of the information, data and documents made available, even if they originate from third parties, insofar as the nature of the agreement does not dictate otherwise.

3. If and insofar as the customer so requests, COLOH will return the relevant documents.
4. If the customer does not make available the information, data or documents reasonably required by COLOH, or does not timely or properly, and the execution of the agreement is delayed as a result, the resulting additional costs and extra hours will be borne by the customer.


Duration of the contract for a service


1. The agreement between COLOH and the customer regarding a service or services is entered into for the duration of 8 weeks, unless the nature of the agreement dictates otherwise or the parties have expressly agreed otherwise in writing.
2. At the end of the term referred to in paragraph 1 of this article, the agreement will be tacitly converted into an agreement for an indefinite period, unless one of the parties terminates the agreement with due observance of a notice period of 2 months, or a consumer terminates the agreement with observing a notice period of 1 (one) month, whereby the agreement ends by operation of law.
3. If the parties have agreed on a term for the completion of certain work within the term of the agreement, this is never a strict deadline. If this term is exceeded, the customer must give COLOH written notice of default.


Termination agreement service for a definite period of time


1. The customer or consumer cannot terminate an agreement concerning a service that has been entered into for a definite period of time, no earlier than after 1 (one) year.
2. After expiry of the minimum term of 1 (one) year, the aforementioned agreement can be terminated by the customer with due observance of a notice period of 3 months.
3. After expiry of the minimum term of 1 (one) year, the aforementioned agreement can be terminated by a consumer with due observance of a notice period of 1 (one) month.
4. If the agreement concerning a service has been entered into for less than 1 (one) year, the agreement cannot be terminated prematurely
Intellectual property


1. COLOH retains all intellectual property rights (including copyright, patent law, trademark law, drawing and model law, etc.) on all designs, drawings, writings, carriers with data or other information, quotations, images, sketches, models, models, etc. unless the parties have agreed otherwise in writing.
2. The customer may not copy, show to third parties and/or make them available or use them in any other way without the prior written consent of COLOH.


Confidentiality


1. The customer shall keep secret any information (in whatever form) he receives from COLOH.
2. The same applies to all other information concerning COLOH of which the customer knows or can reasonably suspect that it is secret or confidential, or of which he can expect that its dissemination could cause damage to COLOH.
3. The customer takes all necessary measures to ensure that he also keeps the information referred to in paragraphs 1 and 2 confidential.
4. The duty of confidentiality described in this article does not apply to information:
◦ which was already public before the customer learned this information or which has subsequently become public without being the result of a breach of the customer's confidentiality obligation
◦ which is made public by the customer on the basis of a legal obligation
5. The confidentiality obligation described in this article applies for the duration of the underlying agreement and for a period of 3 years after its expiry.


penalty clause


1. If the other party violates the article of these general terms and conditions about confidentiality or about intellectual property, he forfeits an immediately due and payable fine for each violation for the benefit of the trade name.
• if the other party is a consumer, this fine is €1,000
• if the other party is a legal person, this fine is € 5,000
2. In addition, the other party forfeits an amount of 5% of the amount mentioned in paragraph 1 for each day that that violation continues.
3. No prior notice of default or legal proceedings are required for the forfeiture of this fine. There is also no need for any kind of damage.
4. Forfeiture of the fine referred to in the first paragraph of this article does not affect COLOH's other rights, including its right to claim compensation in addition to the fine.


Disclaimer

The customer indemnifies COLOH against all third-party claims related to the products and/or services supplied by COLOH.

Complaints


1. The customer must examine a product or service provided by COLOH as soon as possible for any shortcomings.
2. If a delivered product or service does not meet what the customer could reasonably expect from the agreement, then to inform COLOH of this as soon as possible, but in any case within 1 month after the discovery of the shortcomings.
3. Consumers must inform COLOH of this within 2 months after discovery of the shortcomings.
4. The customer provides as detailed a description as possible of the shortcoming, so that COLOH is able to respond adequately.
5. The customer must demonstrate that the complaint relates to an agreement between the parties.
6. If a complaint relates to ongoing work, this can in any case not lead to COLOH being obliged to perform other work than has been agreed.


Notice of default


1. The customer must notify COLOH of any notice of default in writing.
2. It is the customer's responsibility that a notice of default actually reaches COLOH (on time).


Joint and several liability customer

If COLOH enters into an agreement with multiple customers, each of them will be jointly and severally liable for the full amounts owed to COLOH under that agreement.

Liability COLOH

1. COLOH is only liable for any damage suffered by the customer if and insofar as that damage is caused by intent or willful recklessness.
2. If COLOH is liable for any damage, it is only liable for direct damage arising from or related to the performance of an agreement.
3. COLOH is never liable for indirect damage, such as consequential damage, lost profit, lost savings or damage to third parties.
4. If COLOH is liable, this liability is limited to the amount that is paid out by a closed (professional) liability insurance and in the absence of (full) payment by an insurance company of the damage amount, the liability is limited to the (part of the) invoice amount to which the liability relates.
5. All images, photos, colours, drawings, descriptions on the website or in a catalog are only indicative and are only approximate and cannot give rise to compensation and/or (partial) dissolution of the agreement and/or suspension of any obligation.


Expiration period

Any right of the customer to compensation from COLOH expires in any case 12 months after the event from which the liability directly or indirectly arises. This does not exclude the provisions of Article 6:89 of the Dutch Civil Code.


Right to dissolution

1. The customer has the right to dissolve the agreement if COLOH imputably fails to fulfill its obligations, unless this shortcoming does not justify termination due to its special nature or minor significance.
2. If the fulfillment of the obligations by COLOH is not permanently or temporarily impossible, dissolution can only take place after COLOH is in default.
3. COLOH has the right to dissolve the agreement with the customer if the customer does not fully or not timely fulfill its obligations under the agreement, or if COLOH has taken cognizance of circumstances that give it good grounds to fear that the customer will not be able to properly fulfill its obligations.

 


1. In addition to the provisions of Article 6:75 of the Dutch Civil Code, a failure on the part of COLOH in the fulfillment of any obligation with regard to the customer cannot be attributed to COLOH in a situation independent of the will of COLOH, as a result of which the fulfillment is prevented from fulfilling its obligations towards the customer in whole or in part or as a result of which the fulfillment of its obligations cannot reasonably be expected from COLOH.

2. The force majeure situation referred to in paragraph 1 also includes - but is not limited to: a state of emergency (such as civil war, insurrection, riots, natural disasters, etc.); default and force majeure of suppliers, deliverers or other third parties; unexpected power, electricity, internet, computer and telecom outages; computer viruses, strikes, government measures, unforeseen transport problems, bad weather conditions and work stoppages.
3. If a force majeure situation occurs as a result of which COLOH cannot fulfill 1 or more obligations to the customer, those obligations will be suspended until COLOH can fulfill them again.
4. From the moment that a force majeure situation has lasted at least 30 calendar days, both parties may dissolve the agreement in writing in whole or in part.
5. In a force majeure situation, COLOH does not owe any (damage) compensation, even if it benefits from any advantage as a result of the force majeure situation.


Amendment of the agreement


1. If, after the conclusion of the agreement for its execution, it appears necessary to change or supplement its content, the parties shall adjust the agreement accordingly in a timely manner and in mutual consultation.
2. The previous paragraph does not apply to products purchased in a physical store.


Change of terms and conditions


.


Transfer of rights


1. Rights of the customer under an agreement between the parties cannot be transferred to third parties without the prior written consent of COLOH.
2. This provision applies as a stipulation with property law effect as referred to in Section 3:83(2) of the Dutch Civil Code.


Consequences of nullity or voidability


1. If one or more provisions of these general terms and conditions prove to be invalid or voidable, this will not affect the other provisions of these terms and conditions.
2. A provision that is void or voidable will in that case be replaced by a provision that comes closest to what COLOH had in mind when drafting the conditions on that point.


Applicable law and competent court


1. Only Dutch law applies to every agreement between the parties.
2. The Dutch court in the district where COLOH is located / has its practice / has its office has exclusive jurisdiction to hear any disputes between the parties, unless the law prescribes otherwise.

Prepared on August 1, 2022.